HP Deskjet 9300 Printer series Hjälp

background image

hp deskjet-skrivare, serie 9300

användarhandbok

background image

SVWW

Meddelande

Informationen i detta dokument
kan komma att ändras utan
föregående meddelande.

Hewlett-Packard utfärdar inga
som helst garantier avseende
dessa uppgifter.
HEWLETT-PACKARD
AVSÄGER SIG
UTTRYCKLIGEN ALLA
UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER FÖR
LÄMPLIGHET FÖR ETT
VISST SYFTE.

Hewlett-Packard ska ej hållas
ansvarigt för fel som kan
förekomma i detta material
eller för tillfälliga skador eller
följdskador i anslutning till
tillhandahållandet, prestandan
eller användningen av detta
material.

Inga delar av detta dokument
får kopieras, reproduceras eller
översättas till ett annat språk
utan föregående skriftligt
tillstånd från Hewlett-Packard
Company.

Upphovsrättslig information

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2003.

Med ensamrätt.

Första utgåvan: Maj 2003

Tillkännagivanden

HP ColorSmart II och HP
PhotoREt III är varumärken
som tillhör Hewlett-Packard
Company.

Microsoft

®

, Windows

®

,

Windows NT

®

och MS-DOS

®

är varumärken som har
inregistrerats i USA och tillhör
Microsoft Corporation.

Säkerhetsinformation

Iakttag alltid grundläggande
säkerhetsåtgärder när denna
enhet används för att minska
risken för kroppsskador på
grund av brand eller elektriska
stötar.

1

Läs noggrant igenom alla
anvisningar i
dokumentationen som
medföljer skrivaren.

2

Iakttag alla varningar och
anvisningar som anges på
enheten.

3

Dra ur nätsladden från
vägguttaget innan du
rengör denna enhet.

4

Installera inte eller använd
produkten i närheten av
vatten eller när du är blöt.

5

Enheten ska stå på ett
stadigt och stabilt
underlag.

6

Installera enheten så att
ingen kan trampa på eller
snubbla på nätsladden
eller så att denna skadas.

7

Om produkten inte
fungerar som den ska, se

”Felsökning”

.

8

Det finns inga delar som
kan repareras av
användaren inuti
skrivaren. All service ska
utföras av behörig
personal.

background image

SVWW

iii