HP Deskjet 9300 Printer series Hjelp

background image

skriver i hp deskjet 9300 serien

brukerhåndbok

background image

NOWW

Obs!

Informasjonen i dette
dokumentet kan endres
uten forvarsel.

Hewlett-Packard gir ingen
garantier av noe slag med
hensyn til denne
informasjonen.
HEWLETT-PACKARD
FRASKRIVER SEG
UTTRYKKELIG
UNDERFORSTÅTTE
GARANTIER FOR
SALGBARHET OG
EGNETHET TIL ET
BESTEMT FORMÅL.

Hewlett-Packard er ikke
ansvarlig for feil i denne
informasjonen, eller for
tilfeldige skader eller
følgeskader i forbindelse
med utstyring, ytelse eller
bruk av dette materialet.

Ingen del av dette dokumentet
kan kopieres, reproduseres
eller oversettes til et annet
språk uten at det først er
innhentet uttrykkelig skriftlig
tillatelse fra Hewlett-Packard
Company.

Copyright-informasjon

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2003.

Med enerett.

Første utgave: Mai 2003

Erklæringer

HP ColorSmart II og HP
PhotoREt III er varemerker for
Hewlett-Packard Company.

Microsoft

®

, Windows

®

,

Windows NT

®

og MS-DOS

®

er registrerte varemerker i USA
for Microsoft Corporation.

Sikkerhetsinformasjon

Følg alltid vanlige
sikkerhetsforholdsregler når
du bruker dette produktet. Da
reduserer du skaderisikoen fra
brann eller elektrisk støt.

1

Les gjennom alle
instruksjonene i
dokumentasjonen som
leveres med skriveren,
slik at du forstår dem.

2

Ta hensyn til alle
advarsler og instruksjoner
som er merket på
produktet.

3

Kople produktet fra
veggkontakter før
rengjøring.

4

Ikke monter eller bruk
dette produktet i
nærheten av vann
eller når du er våt.

5

Monter produktet på en
sikker måte på en stabil
overflate.

6

Monter produktet på et
beskyttet sted der ingen
kan tråkke på eller stige
over strømledningen, og
der strømledningen ikke
kan bli skadet.

7

Hvis produktet ikke virker
normalt, ser du

“Feilsøking”

.

8

Det finnes ingen deler
inne i produktet som kan
betjenes av brukeren.
La service foregå av
kvalifisert
servicepersonale.

background image

NOWW

iii