HP Deskjet 9300 Printer series Help

background image

hp deskjet 9300 serie printer

gebruikershandleiding

background image

NLWW

Kennisgeving

De in dit document besloten
informatie kan zonder
vooraankondiging worden
gewijzigd.

Hewlett-Packard biedt geen
enkele garantie met betrekking
tot deze informatie.
HEWLETT-PACKARD
AANVAARDT GEEN
ENKELE IMPLICIETE
AANSPRAKELIJKHEID
BETREFFENDE
VERKOOPBAARHEID DAN
WEL GESCHIKTHEID VOOR
ENIG BEPAALD DOEL.

Hewlett-Packard is niet
aansprakelijk voor fouten in
deze informatie, noch voor
incidentele schade of
gevolgschade die verband
houdt met de levering, het
functioneren of het gebruik
van het materiaal.

Niets uit dit document mag
worden gefotokopieerd,
gereproduceerd of vertaald
in een andere taal zonder
voorafgaande schriftelijke
toestemming van
Hewlett-Packard Company.

Auteursrechtelijke informatie

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2003.

Alle rechten voorbehouden.

Eerste uitgave: Mei, 2003

Handelsmerken

HP ColorSmart II en
HP PhotoREt III zijn
handelsmerken van
Hewlett-Packard Company.

Microsoft

®

, Windows

®

,

Windows NT

®

en MS-DOS

®

zijn in de VS gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft
Corporation.

Veiligheidsinformatie

Neem bij het gebruik van dit
product altijd de elementaire
voorzorgsmaatregelen in acht
om de kans op letsel ten
gevolge van brand of
elektrische schokken te
beperken.

1

Zorg dat u alle instructies
in de printerdocumentatie
heeft gelezen en
begrepen.

2

Neem alle op dit
product vermelde
waarschuwingen en
instructies in acht.

3

Haal het netsnoer uit het
stopcontact voordat u dit
product reinigt.

4

Plaats of gebruik dit
product niet in de buurt
van water en zorg dat u
niet nat bent als u het
product gebruikt.

5

Zorg dat het product
stevig op een stabiel
oppervlak staat.

6

Zet het product op een
veilige plaats waar
niemand op het netsnoer
kan trappen of erover kan
struikelen en het netsnoer
niet kan worden
beschadigd.

7

Als het product niet
naar behoren werkt,
raadpleeg dan

“Problemen oplossen”

.

8

Dit product bevat geen
onderdelen die door de
gebruiker kunnen worden
onderhouden. Laat
onderhoudswerkzaamhe-
den over aan erkende
onderhoudsmonteurs.

background image

NLWW

iii