עזרה HP Deskjet 9300 Printer series

background image

תרדסמ תספדמ

hp

deskjet 9300


ךירדמ

שמתשמל

background image

תוחיטב תודוא עדימ

תוריהז יעצמא לע דימת ודיפקה

הז רצומב שומישה תעב םייסיסבה

העיגפה ןוכיס תא םצמצל ידכ

תולמשחתהמ וא הפירשמ

.

1

לכ תא םתנבהש ואדוו וארק

ףרוצמה דועיתבש תוארוהה

תספדמל

.

2

זאה לכ תא וארק

תוארוההו תורה

רצומה לע תונמוסמה

.

3

יוקינ ינפל

,

רצומה תא וקתנ

למשחה עקשמ

.

4

רצומב שמתשהל וא ןיקתהל ןיא

םכנה רשאכ וא םימ תברקב הז

םיבוטר

.

5

החוטב הרוצב רצומה תא ומקמ

ביצי חטשמ לע

.

6

ןגומ םוקמב רצומה תא וניקתה

,

וא ךורדל לולע וניא שיא ובש

ו םילבכה לע דועמל

ששח ןיא

םילבכל קזנ םרגייש

.

7

הרוצב לעופ וניא רצומה םא

הניקת

,

קרפב ונייע

"

ןורתפ

תויעב

"

.

8

םיקלח ליכמ וניא רצומה

דצמ הקוזחת םיבייחמה

שמתשמה

.

תוריש תלבקל

,

ונפ

םיכמסומ תוריש ישנאל

.

םירושיא

HP ColorSmart II

ו

-

HP

PhotoREt III

םיירחסמ םינמיס םה

תרבח לש םימושר

Hewlett-Packard

.

Microsoft

®

,

Windows

®

,

Windows NT

®

ו

-

MS-DOS

®

םה

םימושר םיינקירמא םיירחסמ םילמס

לש

Microsoft Corporation

.

העדוה

ףופכ הז ךמסמב לולכה עדימה

שארמ העדוה אלב םייונישל

.

Hewlett-Packard

תאשונ הניא

הז עדימל רשאב יהשלכ תוירחאב

.

HEWLETT PACKARD

ענתמ

תר

יבגל תעמתשמה תוירחאה ןמ דחוימב

הרטמל רצומה תמאתהו תוריחס

תמיוסמ

.

Hewlett-Packard

אשית אל

ךמסמב תולולכה תואיגשל תוירחאב

םיוולנ וא םיפיקע םיקזנל וא הז

הז עדימ תריסמב םירושקה

,

ומושייב

וב שומישב וא

.

םלצל ןיא

,

הפשל םגרתל וא לפכשל

לב הז ךמסמ לש והשלכ קלח תרחא

א

תרבח לש בתכב תמדקומ המכסה

Hewlett-Packard

.

םירצוי תויוכז לע עדימ

הרבחה

2003

©

Hewlett-Packard

.

תורומש תויוכזה לכ

.

הנושאר הרודהמ

,

יאמ

2003

.

background image

HEWW

iii

םיניינעה ןכות

םיאבה םיכורב

הז ךירדמב שומיש

................................

................................

................................

..................

1

-

1

ףסונ עדימ

................................

................................

................................

.............................

1

-

1

םירוביחו תספדמה יקלח

היתולועפו תספדמה יקלח תרכה

................................

................................

...............................

1

-

2